0
Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego isprzet.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin ma na celu wskazanie ogólnych zasad korzystania ze Sklepu Internetowego (Serwisu), znajdującego się w ogólnodostępnej sieci internet pod adresem www.isprzet.pl a w szczególności określa:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 2. warunki świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 3. warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego,
 5. informacje, których obowiązek podania statuuje art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 6. inne informacje wymagane przepisami prawa.

§ 2

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszy Serwis (Usługodawcą/Sprzedawcą) jest spółka isprzęt.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku przy ul. Mickiewicza 58, 32-800 Brzesko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000602736, posiadająca NIP: 869-198-52-14, REGON: 363794310, e-mail bok@isprzet.pl.
 2. Przedmiotem działalności przedsiębiorcy wskazanego w ustępie poprzedzającym jest działalność związana z zaopatrzeniem  oraz obsługą firm na każdym etapie ich działalności w najwyższej jakości narzędzia oraz sprzęt.
 3. Sprzedawca komunikuje się z Użytkownikami za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanym w § 2 ust. 1 powyżej (e-mail bok@isprzet.pl) , bądź za pośrednictwem połączenia telefonicznego pod numerem telefonu: 731-431-134. Koszt połączenia telefonicznego równy jest opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 3

Serwis umożliwia:

 1. pozyskiwanie informacji o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym,
 2. dokonywanie zakupu produktów oferowanych przez Sklep przez korzystające z niego osoby, które dokonały rejestracji w Serwisie internetowym.
 3. Dokonanie przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego rejestracji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, o czym Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem rejestracji.

§ 4

Wszelkie katalogi, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu produktów prezentowanych w Serwisie.


§ 5

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument, który stanowi jednocześnie regulamin w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.),
 2. Podmiocie odpowiedzialnym, Usługodawcy, Sprzedawcy – należy przez to rozumieć podmiot określony w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
 3. Serwisie, Sklepie, Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący się w ogólnodostępnej sieci internetowej pod adresem http://isprzet.pl ,
 4. Usługobiorcy, Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych korzystającą z Serwisu,
 5. Kliencie – należy przez to rozumieć Użytkownika korzystającego ze Sklepu internetowego w celu złożenia Zamówienia,
 6. Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z przedmiotem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej lub zawodowej,
 7. Produkcie (Produktach) - należy przez to rozumieć prezentowany w Sklepie internetowym asortyment urządzeń budowlanych przeznaczonych do sprzedaży przez Sklep internetowy,
 8. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość zamówionych produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży,
 9. Adresie elektronicznym – rozumie się przez to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
 10. Adresie e-mail Sprzedawcy – rozumie się przez to adres poczty elektronicznej bok@isprzet.pl należący do podmiotu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
 11. Systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
 12. Urządzeniu końcowym – należy przez to rozumieć telekomunikacyjne urządzenie końcowe, o którym mowa w art. 2 pkt 43 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.),
 13. Koszyku, Karcie Zamówienia – należy przez to rozumieć stronę internetową Serwisu w postaci karty zamówienia, zawierającą podsumowanie wybranych produktów wraz z wyszczególnieniem ich ceny jednostkowej, ewentualnych zniżek oraz łącznej ceny wszystkich wybranych produktów.

§ 6

Niniejszy Serwis podlega przepisom prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Na żądanie Klienta Usługodawca nieodpłatnie udostępni mu niniejszy Regulamin, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

§ 8

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca informuje Usługobiorców o swoich Produktach, prowadzi akcje promocyjne oraz kieruje wobec nich zaproszenia do składania ofert.
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczona jest sprzedaż produktów dla budownictwa, przemysłu i domu.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu.
 4. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe z wyjątkiem produktów oferowanych w zakładce „Maszyny używane”, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie ceny podane na stronie Sprzedawcy są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej właściwymi przepisami.
 6. Ceny produktów na stronie Sprzedawcy, kształtują się podczas dokonywania zamówienia.
 7. Całkowita wartość zamówienia przedstawiana jest na stronie Sprzedawcy, po dokonaniu przez Klienta wyboru opcji i formy płatności.
 8. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sprzedawcy przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w formularzu zamówienia przed zaakceptowaniem zamówienia przez Klienta.
 9. Dodatkowe informacje o oferowanych produktach można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: +48 731-431-134 (opłaty za połączenie według cennika właściwego operatora) lub pod adresem e-mail: bok@isprzet.pl.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 11. Usługobiorcy mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (funkcjonowania Sklepu Internetowego).
 12. Reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w § 2 ust. 1) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w § 5 pkt 10).
 13. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;
  • oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
  • uzasadnienie;
 14. Po rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia.
 15. Warunki składania reklamacji i inne prawa i obowiązku z tym związane reguluje także § 12 poniżej regulaminu.

§ 9

 1. Świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową zainstalowaną w Urządzeniu końcowym Klienta z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 2. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego zawierają się w podstawowych wymaganiach technicznych dla korzystania z przeglądarek WWW. Ponadto do pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędnym jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 10

Zasady zamawiania towarów

 1. Składanie zamówień na stronie www.isprzet.pl odbywa się za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień przez Klientów na towary będące w asortymencie znajdującym się na stronie www.isprzet.pl za pośrednictwem wiadomości email, faksu, telefonu po uprzednim poinformowaniu przez Klienta o wyborze sposobu złożenia zamówienia. W takim przypadku zapisy niniejszego regulaminu są wiążące dla Klienta z wyłączeniem zapisów dotyczących sposobu składania zamówień przez stronę www.isprzet.pl .
 2. Składanie zamówień odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka. Przy produkcie znajdującym się w ofercie Sklepu znajduje się ikona „Dodaj do koszyka”. Aby dany produkt znalazł się w koszyku, należy nacisnąć zakładkę „Dodaj do koszyka”. Klient przez cały czas kompletowania może kontrolować swój Koszyk w górnej części strony internetowej Sklepu. W trakcie kompletowania zamówienia cały czas widoczna jest ilość produktów w Koszyku oraz ich wartość. W celu sprawdzenia jakie produkty znajdują się w Koszyku należy wejść w zakładkę „Pokaż mój koszyk”. Klient do czasu akceptacji zamówienia może zmienić ilość zamawianych produktów lub całkowicie z nich zrezygnować. W celu kontynuowania zamówienia Klient winien sprawdzić w zakładce „Twój koszyk”, czy znajdujące się tam towary są zgodne z jego oczekiwaniami. Każdorazowe etapy składania zamówienia Klient akceptuje poprzez wybranie zakładki „Dalej”. Klient może każdorazowo cofnąć się do każdego z etapu składania zamówienia aż do momentu potwierdzenia zamówienia.
 3. Aby złożyć zamówienie klient musi w zakładce „zamówienie" wybrać: sposób płatności, sposób dostawy, oraz dane Klienta w tym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, może wpisać również swoje uwagi dla Sprzedawcy. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie zamówienia przyciskiem „Zamawiam”.
 4. Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.
 5. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną zwrotną odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia i potwierdzeniem warunków zamówienia.
 6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu wysłania zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza zamówienia, na adres e-mai: bok@isprzet.pl bądź telefonicznie.
 7. Sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażami objęta jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów określonych w ofercie objętych tą formą sprzedaży.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem pod wskazany przez niego numer telefonu, bądź adres e-mail w celu uzupełnienia, bądź potwierdzenia danych przekazanych w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem Sprzedawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia zamówienia bez dalszego biegu, do czasu uzupełnienia danych umożliwiających realizację zamówienia przez Klienta, jednak nie dłużej niż przez 14 dni liczone od momentu złożenia przez Klienta niekompletnego zamówienia. Po upływie ww. terminu Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.
 10. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 12. Przystąpienie do korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 14. Dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.
 15. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://isprzet.pl/logowanie . Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem zamówień. Klient podaje w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło.
 16. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną. Sprzedawca może uzależnić rejestrację lub korzystanie ze Sklepu przez Klienta od uwiarygodnienia danych Klienta wymienionych podczas rejestracji.
 17. Hasło ma charakter poufny i może zostać zmienione przez Klienta.
 18. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi składanie zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania danych do realizacji zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów), przeglądanie historii zakupów Klienta, monitorowanie stanu realizacji złożonych zamówień.
 19. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory Klient może korzystać z założonego Konta.
 20. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • przystępuję do korzystania ze sklepu dobrowolnie,
  • spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem.
 21. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Klienta zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Klienta. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 22. Sprzedawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Klienta zarejestrowanego w przypadku, gdy:
  • Klient, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w sklepie,
  • Klient zamieszcza w sklepie treści bezprawne,
  • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem sklepu,
  • Klient nie korzystał ze swojego konta przez przynajmniej 60 dni.
 23. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
 24. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

§ 11

Dostawa i płatność

 1. Zamówiony przez Klienta towar zostanie wysłany po jego opłaceniu (płatność „z góry”). Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, jak również stosownie do wyboru Kupującego, istnieje możliwość wykonania przez Sprzedawcę usługi transportu do wskazanego miejsca dostawy towaru.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
  • płatność do rąk Sprzedawcy w przypadku odbioru osobistego towaru
  • płatność kartą płatniczą (debetową) lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego Tpay.
  • płatność przelewem elektronicznym (e-transfer, e-przelew) za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego Tpay.
  • przelew na rachunek IDEA BANK, SWIFT: IEEAPLPA w PLN: 26 1950 0001 2006 0753 1314 0002 , w EURO: 96 1950 0001 2006 0753 1314 0003
 3. Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź otrzymanie potwierdzenia zaakceptowanej płatności z serwisu Tpay.
 4. Sprzedawca wystawia fakturę Vat lub paragon fiskalny po złożeniu zamówienia. W przypadku nie wystosowania przez Klienta żądania wystawienia Faktury VAT Sprzedawca wystawi paragon fiskalny. Faktura VAT zostaje wysłana do klienta drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury Proforma, faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy zamówienia i innych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Zamówiony przez Klienta towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu złożenia kompletnego zamówienia przez Klienta. Podanie niekompletnego, bądź błędnego adresu wysyłki może opóźnić bądź uniemożliwić realizację zamówienia, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, które mogą wydłużyć czas dostawy zamówienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym terminie dostawy.
 6. Dostawy do Klienta realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki przygotowywane i nadawane są do godziny 15:00 każdego dnia roboczego.
 7. Ceny kosztów wysyłki widoczne są w formularzu zamówienia, po wyborze sposobu wysyłki towaru.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera lub pracownika Sprzedawcy. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

§ 12
Rękojmia, Gwarancja i Reklamacje

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie objęte są rękojmią Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Klientowi przysługują roszczenia z tytułu gwarancji, w przypadku gdy producent towaru udzieli pisemnej gwarancji na zakupiony w sklepie produkt.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adres bok@isprzet.pl.
 3. Złożenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres Sprzedawcy, lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@isprzet.pl .
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowisko uwzględniające, bądź nieuwzględniające reklamację.
 5. Klient powinien odesłać reklamowany towar przesyłką pocztową na adres: isprzęt.pl Sp. z o.o.  ul. Mickiewicza 58,  32-800 Brzesko
 6. Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji oraz informację o numerze rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota zakupu, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Sprzedawca, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca w wysokości przesyłki ekonomicznej według aktualnego cennika Poczty Polskiej zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie.
 9. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów na zasadach określonych w przepisach art. 556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 10. W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 11. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 12. W przypadku uwzględnienia reklamacji złożonej przez Konsumenta, Sprzedawca dokonuje wymiany wadliwego Produktu na nowy lub, gdy nie jest to możliwe, dokonuje zwrotu uiszczonej przez Konsumenta ceny umownej.
 13. W przypadku dokonania przez Sprzedawcę zwrotu ceny umownej, Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu wadliwych Produktów.
 14. W zakresie nieuregulowanym powyżej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego wskazane w pkt 9 powyżej regulaminu.
 15. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu w ramach przepisów Kodeksu cywilnego wskazanych w pkt 9 powyżej regulaminu.

§ 13

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie wniosku do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może również skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozwiązania sporów, w szczególności z Systemu Internetowego Rozstrzygania Sporów prowadzonego przez Komisję Europejską pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

§ 14

Zwrot należności

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego jest niemożliwa, Sprzedawca zwróci się do Klienta z wnioskiem przesłanym na podany w trakcie zamówienia adres e-mail o potwierdzenie numeru rachunku bankowego, w celu zwrotu należności.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jej adres e-mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 15
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: isprzęt.pl Sp. z o.o.  ul. Mickiewicza 58,  32-800 Brzesko lub drogą elektroniczną na adres email: bok@isprzet.pl .
 3. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. Klient pokrywa wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru Sprzedawcy.

§ 16
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca informuje o dokonaniu zmiany Regulaminu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Serwisu i utrzymywanie tej informacji przez okres co najmniej 3 dni.
 3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Kupujących, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany niniejszego Regulaminu, chyba że wyrazili zgodę na taką zmianę bądź zmiana ta wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, bądź jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa i odbywa się w granicach wyznaczonych przez te przepisy.

§ 17

 1. Niniejszy Serwis internetowy stanowi przedmiot prawa autorskiego w myśl art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.). i podlega ochronie przewidzianej w przepisach tej ustawy.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 18

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy – prawo telekomunikacyjne.


Załącznik:
- wzór formularza odstąpienia od umowy

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Szczegóły w Polityce prywatności.OK